Editors and Offices
     

Committees of On-line International Journal

Terahertz Science and Technology

    
    International Advisory Committee:

    Chair: Liu Shenggang

 Co-Chairs: Thycodam Varkkey George (USA), Terence James Parker (UK)Richard Temkin(USA), Xie, W.X.(China).

  Members: Lei Xiaolin(China), Mikhail Petelin(Russia), Dennis M. Manos(USA), Gun-Sik Park(Korea),                  Masayoshi Tonouchi (Japan)Manfred Kaspar Andreas Thumm (Germany),  
                 Michael von Ortenberg (Germany), Ni Jiazhuan(China), Niu Hanben (China), Ruan Shuangchen(China),                  Richard Temkin(USA),Wu Peiheng(China), Terry Parker (UK), Yao Jianquan(China)

Secretary: Liu Fengsong, Li Xuejun

    International Editorial committee:

        Chair: Liu Shenggang

        Co-Chairs: Masayoshi Tonouchi (Japan), Chen Xiaodong(UK)

          Members: Chen Houtong(USA), Cao Juncheng, Cui tiejun, Gnenady Nikolaevich Kulipanov(Russia),
                         Gun-Sik Park(Korea), Jin Biaobin, Joshua Le-Wei Li(Singapore), Li Dazhi(Japan), Li Dehua,
                         Liu Weiwei, Nancy Yang (USA), Ouyang Zhengbiao, Shi Shengcai, Sheng Zhengming,
                         Toshitaka Idehara(Japan), Wang Li, Xu Degang, Xu Wen (Australia), Yang Binxin, Yang Ziqiang,
                         Yang Dongxiao, Yu Guofen (USA), Zhang Huaiwu, Zhao Guozhong, Zhou Meiling

Editorial Offices: Liu Dagang, Liu Jian, Yang Ping, Wen Qiye, Yu Zhengjing, Zhang Yaxin, Zhong Renbin


   Technical Support: Yan Yang, Yang Ping; Scinco Inc.


    Contact Information:

   Editorial Offices (USA)
     Adress: Scinco Inc.
                 P.O.Box 6982, Williamsburg, VA 23188, USA
       Email: nancyyang99@gmail.com
          Tel: 1-757-941-7875
         Fax: 1-757-564-0238

 

Copyright© 2008 Scinco Inc. All Rights Reserved
P.O.Box 6982, Williamsburg, VA 23188, USA